O STO

GŁÓWYM CELEM STO JEST POPRAWA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU EDUKACJI W POLSCE, TA ABY SPEŁNIAŁ ON OCZEKIWANIA, JAKIE STAWIA PRZED NIM SPOŁECZEŃSTWO.

STO zakłada i inspiruje do tworzenia szkół i placówek oświatowych oferujących dzieciom i młodzieży dobre warunki nauki, a nauczycielom dobre warunki pracy. Mała grupa uczniów, dobrze wykwalifikowany nauczyciel, osobisty kontakt między dzieckiem a wychowawcą, rozwój zdolności twórczych, zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy, dbałość o rozwój fizyczny, szacunek dla ucznia, zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i radości życia – to model szkoły, który STO realizuje. STO jest przekonane, że szkoły powinny być małe, wtopione w lokalną społeczność i poddawane jej nadzorowi.

STO wniosło znaczący wkład w obecny kształt ustawy oświatowej, stale uczestniczy w pracach nad aktami prawnymi dotyczącymi edukacji, współpracuje w tym zakresie z innymi podmiotami prowadzącymi szkoły i placówki niepubliczne.

STO wydaje Edukację i Dialog – miesięcznik redagowany z myślą o wychowawcach i nauczycielach podejmujących trud innowacyjności w szkolnictwie publicznym i niepublicznym, a także rodzicach poszukujących wzorów wychowawczych. Wyrazem uznania dla dokonań STO i “Edukacji i Dialogu” w dziedzinie oświaty było nominowanie pisma w 1993 roku do prestiżowej Nagrody Alcuina przyznawanej przez Europejskie Stowarzyszenie Rodziców (EPA).

STO jest członkiem stowarzyszonym Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców (EPA) i Europejskiej Rady Narodowych Szkół Niezależnych (ECNAIS). STO współpracuje z Międzynarodową Organizacją Rozwoju Wolności w Oświacie (OIDEL), Światową Konfederacją Edukacji Prywatnej (COMEP) oraz Federacją Stowarzyszeń Edukacji Prywatnej w Ameryce Łacińskiej (FAEPLA). STO opiekuje się Domem Polskim w Baranowiczach na Białorusi i wspiera inicjatywy służące tworzeniu oświaty niepaństwowej u naszych wschodnich sąsiadów.

STO na trwale wpisało się w polski system edukacji. Towarzystwo stanowi również ważny element demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego.

Dorobkiem 13 lat działalności STO i 11 lat funkcjonowania szkół i placówek STO – oprócz efektów ściśle edukacyjnych – jest:

 • wytworzenie majątku w postaci bazy lokalowej, sprzętu i wyposażenia szkół i placówek;
 • budowa społeczeństwa otwartego poprzez wykreowanie lokalnych środowisk i setek działaczy zdolnych do funkcjonowania w systemie demokratycznym i w warunkach gospodarki rynkowej;
 • wypracowanie modelu zarządzania szkołą, który pozwala łączyć naturalną jej autonomię z koniecznym wpływem środowiska lokalnego, w tym przede wszystkim rodziców.

STO prowadzi 130 szkół i placówek różnego typu, w tym przedszkola i szkoły integracyjne, licea ogólnokształcące, średnie szkoły zawodowe, szkoły artystyczne, placówki kształcenia i wychowania specjalnego, niepaństwową szkołę wyższą (Mazurska Wszechnica Nauczycielska w Olecku).

Szkoły i placówki STO są usytuowane na terenie całej Polski, niemal we wszystkich województwach. Najwięcej z nich ma swoją siedzibę w Warszawie i województwie stołecznym, blisko 50 znajduje się poza miastami wojewódzkimi. Szkoły STO liczą od 42 do 280 uczniów. W klasie uczy się najczęściej od 12 do 17 uczniów.

W szkołach STO dominuje młoda kadra pedagogiczna, jej poziom wykształcenia jest wyższy niż w szkołach państwowych. Większość szkół STO kształci na podstawie autorskich planów i programów nauczania. 85% szkół podstawowych naucza w zwiększonym wymiarze (3-4 godz. tygodniowo, 24-36 godz. w cyklu kształcenia) języków zachodnioeuropejskich. W połowie szkół język angielski rozpoczyna się w “zerówce” lub w klasie I. W zwiększonym wymiarze – w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczniów i rodziców – naucza się również języka polskiego, matematyki, wychowania fizycznego. Wszystkie licea nauczają w zwiększonym wymiarze języków zachodnioeuropejskich (I język: 5 lub 6 godzin, II język: 3 lub 4 godziny), większość – informatyki, niektóre – języka polskiego i matematyki. Część szkół STO, integrując treści kształcenia, naucza w blokach przedmiotowych.

Większość (85%) szkół STO prowadzi dodatkowe przedmioty nie występujące w ramowym planie nauczania.
W szkołach podstawowych jest to najczęściej drugi język obcy, zajęcia ekologiczne, dodatkowe zajęcia z zakresu muzyki i dyscyplin sportowych, a w liceach – filozofia, ekonomia i psychologia. Zdarzają się również takie przedmioty jak retoryka, przedsiębiorczość, drama, marketing, etyka (obok religii), maszynopisanie; użytkowe programy komputerowe.
W wielu liceach począwszy od klasy III wprowadzono profilowanie indywidualne (nie klas zgodnie z tradycją a toku nauki pojedynczego ucznia) tzn. każdy uczeń ma prawo do wyboru przedmiotów, których będzie się uczył w zawężonym lub rozszerzonym zakresie.

Każda szkoła STO oferuje bardziej lub mniej rozbudowany zestaw zajęć pozalekcyjnych. Oprócz kółek przedmiotowych odpowiadających nauczanym przedmiotom, są to najczęściej warsztaty teatralne, plastyczne, literackie, jazda konna, pływanie, tenis, inne zajęcia sportowe, pracownia komputerowa, kółka fotograficzne, taneczne, filmowe, muzyczne, konwersacje w języku obcym, teatr, redagowanie pism szkolnych itp. oraz zajęcia wyrównawcze. Jedną z form pracy szkół STO (szczególnie z dużych miast) stało się organizowanie w trakcie roku szkolnego wyjazdów całej szkoły do różnych zakątków Polski. Umożliwia to łączenie zajęć szkolnych (w tym sportowych) z czynnym wypoczynkiem, nauką przyrody i historii oraz poznawaniem kraju.

Ważnym elementem pracy wychowawczej, rozwijania kultury fizycznej, rozbudzania zainteresowań i zdolności twórczych uczniów szkół STO jest organizowanie wspólnych imprez. Szkołami i placówkami STO zarządzają koła terenowe. Istotny wpływ na funkcjonowanie szkół i placówek mają rady rodziców. Do kompetencji zarządów kół terenowych należy zatwierdzanie programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, arkusza organizacyjnego, preliminarza budżetowego szkoły z określeniem wysokości czesnego, okresowych sprawozdań z działalności szkoły oraz perspektywicznego planu rozwoju szkoły. Pracę zarządów kół terenowych koordynuje Zarząd Główny STO.

Szkoły i placówki prowadzone przez STO są jednostkami niedochodowymi. Opłaty za naukę w szkole są zawsze tak kalkulowane, aby wystarczyły na konieczne wydatki. Połowa liceów i ok. 60% szkół podstawowych utrzymuje się jedynie z czesnego, dotacji państwowej i wpisowego. Pozostałe szkoły pozyskują dodatkowe środki z różnego rodzaju działalności zarobkowej, od sponsorów oraz otrzymują darowizny od rodziców i gmin.

Zarząd SKT nr 7

W dniu 23.03.2022r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków SKT nr 7 STO. Zebranie przyjęło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła oraz Sprawozdanie Zarządu (po zatwierdzeniu protokołu zebrania, będą one dostępne dla zalogowanych użytkowników naszego koła).  W wyniku wyborów wybrano nowe władze koła:

Zarząd SKT nr 7 STO

 • Dariusz Florczak – Prezes 
 • Przemysław Piechota – Skarbnik 
 • Mirela Grudzińska – Sekretarz
 • Magda Sałata-Pszczółkowska

Komisja Rewizyjna

 • Joanna Chwaścikowska-Karwacka
 • Dorota Mida
 • Marcin Kowalski

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów STO

 • Marzena Ukraińska
 • Dariusz Florczak

Z poważaniem

Dariusz Florczak

Prezes Zarzadui SKT nr 7 STO

Posiedzenia Zarządu w kadencji 2019-2022

14.03.2019 godz. 17.15

Planowany porządek obrad:

 1. Ukonstytuowanie się Zarządu SKT nr 7 STO
 2. Zatwierdzenie Regulaminu Pracy Zarządu SKT nr 7 STO (w załączeniu, ta wersja, która obowiązywała do tej pory, może ktoś będzie miał propozycje zmian?)
 3. Zatwierdzenie wyników rekrutacji do klasy 0 oraz 1a i 1b
 4. Uchwała dotycząca zmiany preliminarza budżetowego szkoły w związku z rozporządzeniem ministra MEN
 5. Zaplanowanie pracy w okresie do końca roku szkolnego
 6. Propozycja wystąpienia z wnioskiem o przyznanie grantu szkoleniowego
 7. Wnioski wolne

Informacje nt grantu:

Program jest realizowany z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) Przez lokalny PUP i zaraz rusza nabór w Szczecinie 😊

http://szczecin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy

Nabór wniosków prowadzony będzie: do 28.06.2019 r. (piątek) do godz. 14.45 (lub wcześniej, jeśli zostaną wyczerpane środki) Same szkolenia rozpoczęłyby się najwcześniej 65 dni od złożenia wniosku.

Mamy dostęp do programu przygotowanego przez Apple i firmę szkoleniową Compendium. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma iPada z materiałami – książkami Apple, kursami iTunes U i prezentacjami. Program dla nas wiąże się z dofinansowaniem go w kwocie 800zł od uczestnika. W ramach programu przeszkoleni nauczyciele otrzymają iPad’y, co pozwoliłoby zwolnić 1 pracownią na potrzeby uczniów.

Koszt Szkolenia dla 1 nauczyciela to 4000zł

Posiedzenia Zarządu w 2016

22.03.2022

W dniu 22 marca na swoim pierwszym posiedzeniu zebrał się Zarząd SKT nr 7 STO, wybrany podczas ostatniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła.

Obecny Zarząd ma następujący skład:

Dariusz Florczak – Prezes Zarządu SKT nr 7 STO – 5-ta kadencja w zarządzie

Przemysław Piechota – Skarbnik Zarządu SKT nr 7 STO – pierwsza kadencja w zarządzie

Mirela Grudzińska – Sekretarza Zarządu SKT nr 7 STO – pierwsza kadencja w zarządzie

Magda Sałata-Pszczółkowska – członkini zarządu SKT nr 7 STO – pierwsza kadencja w zarządzie

Na swoim pierwszym posiedzeniu nowi członkowie zarządu dowiedzieli się jak zarząd funkcjonuje, czym się zajmuje, padały także pytania dotyczące finansów i sprawowanego nadzoru.

Plac zabaw – zapytanie ofertowe

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 7 Społecznego Towarzystwa Oświatowego ogłasza przetarg na wykonanie prac pod tytułem "Modernizacji Placu Zabaw przy Społecznej Szkole Podstawowej nr 1, przy ul. Tomaszowska 1, 71-671 Szczecin" Pełna treść zapytania oraz...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe – projektory

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 7 STO ogłasza zapytanie ofertowe na dostarczenie projektorów multimedialnych wraz z ekranami projekcyjnymi oraz uchwytami montażowymi. Pod uwagę będą brane zaoferowane parametry sprzętu, długość udzielonej gwarancji na sprzęt,...

czytaj dalej

Komunikat w sprawie wstrzymania inwestycji

[et_pb_aio_extended admin_label="All in One Extended" typing_effect="off" typing_loop="off" typing_static_on_off="off" typing_static_break="off" typing_delay="0" rotator_effect="off" rotator_static_on_off="off" rotator_static_break="off" rotator_type="fadeIn"...

czytaj dalej

Witryna Zarządu Głównego STO

Statut STO