Samodzielne Koło Terenowe STO nr 7 w Szczecinie

Samodzielne Koło Terenowe STO nr 7 w Szczecinie

O STO

GŁÓWYM CELEM STO JEST POPRAWA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU EDUKACJI W POLSCE, TA ABY SPEŁNIAŁ ON OCZEKIWANIA, JAKIE STAWIA PRZED NIM SPOŁECZEŃSTWO.

STO zakłada i inspiruje do tworzenia szkół i placówek oświatowych oferujących dzieciom i młodzieży dobre warunki nauki, a nauczycielom dobre warunki pracy. Mała grupa uczniów, dobrze wykwalifikowany nauczyciel, osobisty kontakt między dzieckiem a wychowawcą, rozwój zdolności twórczych, zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy, dbałość o rozwój fizyczny, szacunek dla ucznia, zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i radości życia – to model szkoły, który STO realizuje. STO jest przekonane, że szkoły powinny być małe, wtopione w lokalną społeczność i poddawane jej nadzorowi.

STO wniosło znaczący wkład w obecny kształt ustawy oświatowej, stale uczestniczy w pracach nad aktami prawnymi dotyczącymi edukacji, współpracuje w tym zakresie z innymi podmiotami prowadzącymi szkoły i placówki niepubliczne.

STO wydaje Edukację i Dialog – miesięcznik redagowany z myślą o wychowawcach i nauczycielach podejmujących trud innowacyjności w szkolnictwie publicznym i niepublicznym, a także rodzicach poszukujących wzorów wychowawczych. Wyrazem uznania dla dokonań STO i “Edukacji i Dialogu” w dziedzinie oświaty było nominowanie pisma w 1993 roku do prestiżowej Nagrody Alcuina przyznawanej przez Europejskie Stowarzyszenie Rodziców (EPA).

STO jest członkiem stowarzyszonym Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców (EPA) i Europejskiej Rady Narodowych Szkół Niezależnych (ECNAIS). STO współpracuje z Międzynarodową Organizacją Rozwoju Wolności w Oświacie (OIDEL), Światową Konfederacją Edukacji Prywatnej (COMEP) oraz Federacją Stowarzyszeń Edukacji Prywatnej w Ameryce Łacińskiej (FAEPLA). STO opiekuje się Domem Polskim w Baranowiczach na Białorusi i wspiera inicjatywy służące tworzeniu oświaty niepaństwowej u naszych wschodnich sąsiadów.

STO na trwale wpisało się w polski system edukacji. Towarzystwo stanowi również ważny element demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego.

Dorobkiem 13 lat działalności STO i 11 lat funkcjonowania szkół i placówek STO – oprócz efektów ściśle edukacyjnych – jest:

 • wytworzenie majątku w postaci bazy lokalowej, sprzętu i wyposażenia szkół i placówek;
 • budowa społeczeństwa otwartego poprzez wykreowanie lokalnych środowisk i setek działaczy zdolnych do funkcjonowania w systemie demokratycznym i w warunkach gospodarki rynkowej;
 • wypracowanie modelu zarządzania szkołą, który pozwala łączyć naturalną jej autonomię z koniecznym wpływem środowiska lokalnego, w tym przede wszystkim rodziców.

STO prowadzi 130 szkół i placówek różnego typu, w tym przedszkola i szkoły integracyjne, licea ogólnokształcące, średnie szkoły zawodowe, szkoły artystyczne, placówki kształcenia i wychowania specjalnego, niepaństwową szkołę wyższą (Mazurska Wszechnica Nauczycielska w Olecku).

Szkoły i placówki STO są usytuowane na terenie całej Polski, niemal we wszystkich województwach. Najwięcej z nich ma swoją siedzibę w Warszawie i województwie stołecznym, blisko 50 znajduje się poza miastami wojewódzkimi. Szkoły STO liczą od 42 do 280 uczniów. W klasie uczy się najczęściej od 12 do 17 uczniów.

W szkołach STO dominuje młoda kadra pedagogiczna, jej poziom wykształcenia jest wyższy niż w szkołach państwowych. Większość szkół STO kształci na podstawie autorskich planów i programów nauczania. 85% szkół podstawowych naucza w zwiększonym wymiarze (3-4 godz. tygodniowo, 24-36 godz. w cyklu kształcenia) języków zachodnioeuropejskich. W połowie szkół język angielski rozpoczyna się w “zerówce” lub w klasie I. W zwiększonym wymiarze – w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczniów i rodziców – naucza się również języka polskiego, matematyki, wychowania fizycznego. Wszystkie licea nauczają w zwiększonym wymiarze języków zachodnioeuropejskich (I język: 5 lub 6 godzin, II język: 3 lub 4 godziny), większość – informatyki, niektóre – języka polskiego i matematyki. Część szkół STO, integrując treści kształcenia, naucza w blokach przedmiotowych.

Większość (85%) szkół STO prowadzi dodatkowe przedmioty nie występujące w ramowym planie nauczania.
W szkołach podstawowych jest to najczęściej drugi język obcy, zajęcia ekologiczne, dodatkowe zajęcia z zakresu muzyki i dyscyplin sportowych, a w liceach – filozofia, ekonomia i psychologia. Zdarzają się również takie przedmioty jak retoryka, przedsiębiorczość, drama, marketing, etyka (obok religii), maszynopisanie; użytkowe programy komputerowe.
W wielu liceach począwszy od klasy III wprowadzono profilowanie indywidualne (nie klas zgodnie z tradycją a toku nauki pojedynczego ucznia) tzn. każdy uczeń ma prawo do wyboru przedmiotów, których będzie się uczył w zawężonym lub rozszerzonym zakresie.

Każda szkoła STO oferuje bardziej lub mniej rozbudowany zestaw zajęć pozalekcyjnych. Oprócz kółek przedmiotowych odpowiadających nauczanym przedmiotom, są to najczęściej warsztaty teatralne, plastyczne, literackie, jazda konna, pływanie, tenis, inne zajęcia sportowe, pracownia komputerowa, kółka fotograficzne, taneczne, filmowe, muzyczne, konwersacje w języku obcym, teatr, redagowanie pism szkolnych itp. oraz zajęcia wyrównawcze. Jedną z form pracy szkół STO (szczególnie z dużych miast) stało się organizowanie w trakcie roku szkolnego wyjazdów całej szkoły do różnych zakątków Polski. Umożliwia to łączenie zajęć szkolnych (w tym sportowych) z czynnym wypoczynkiem, nauką przyrody i historii oraz poznawaniem kraju.

Ważnym elementem pracy wychowawczej, rozwijania kultury fizycznej, rozbudzania zainteresowań i zdolności twórczych uczniów szkół STO jest organizowanie wspólnych imprez. Szkołami i placówkami STO zarządzają koła terenowe. Istotny wpływ na funkcjonowanie szkół i placówek mają rady rodziców. Do kompetencji zarządów kół terenowych należy zatwierdzanie programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, arkusza organizacyjnego, preliminarza budżetowego szkoły z określeniem wysokości czesnego, okresowych sprawozdań z działalności szkoły oraz perspektywicznego planu rozwoju szkoły. Pracę zarządów kół terenowych koordynuje Zarząd Główny STO.

Szkoły i placówki prowadzone przez STO są jednostkami niedochodowymi. Opłaty za naukę w szkole są zawsze tak kalkulowane, aby wystarczyły na konieczne wydatki. Połowa liceów i ok. 60% szkół podstawowych utrzymuje się jedynie z czesnego, dotacji państwowej i wpisowego. Pozostałe szkoły pozyskują dodatkowe środki z różnego rodzaju działalności zarobkowej, od sponsorów oraz otrzymują darowizny od rodziców i gmin.

Zarząd SKT nr 7

W dniu 19.02.2019r.odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków SKT nr 7 STO. Zebranie przyjęło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła oraz Sprawozdanie Zarządu (po zatwierdzeniu protokołu zebrania, będą one dostępne dla zalogowanych użytkowników naszego koła).  W wyniku wyborów wybrano nowe władze koła:

Zarzad SKT nr 7 STO

 • Dariusz Florczak – Prezes Zarządu
 • Jerzy Starczewski
 • Mariusz Szeremeta
 • Marcin Kowalski
 • Dagmara Lembas

Komisja Rewizyjna

 • Joanna Chwaścikowska-Karwacka
 • Dorota Mida
 • Mirela Grudzińska

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów STO

 • Marzena Ukraińska
 • Marek Kocmiel
 • Dariusz Florczak

Z poważaniem

Dariusz Florczak

Prezes Zarzadui SKT nr 7 STO

Posiedzenia Zarządu w kadencji 2019-2022

14.03.2019 godz. 17.15

Planowany porządek obrad:

 1. Ukonstytuowanie się Zarządu SKT nr 7 STO
 2. Zatwierdzenie Regulaminu Pracy Zarządu SKT nr 7 STO (w załączeniu, ta wersja, która obowiązywała do tej pory, może ktoś będzie miał propozycje zmian?)
 3. Zatwierdzenie wyników rekrutacji do klasy 0 oraz 1a i 1b
 4. Uchwała dotycząca zmiany preliminarza budżetowego szkoły w związku z rozporządzeniem ministra MEN
 5. Zaplanowanie pracy w okresie do końca roku szkolnego
 6. Propozycja wystąpienia z wnioskiem o przyznanie grantu szkoleniowego
 7. Wnioski wolne

Informacje nt grantu:

Program jest realizowany z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) Przez lokalny PUP i zaraz rusza nabór w Szczecinie 😊

http://szczecin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy

Nabór wniosków prowadzony będzie: do 28.06.2019 r. (piątek) do godz. 14.45 (lub wcześniej, jeśli zostaną wyczerpane środki) Same szkolenia rozpoczęłyby się najwcześniej 65 dni od złożenia wniosku.

Mamy dostęp do programu przygotowanego przez Apple i firmę szkoleniową Compendium. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma iPada z materiałami – książkami Apple, kursami iTunes U i prezentacjami. Program dla nas wiąże się z dofinansowaniem go w kwocie 800zł od uczestnika. W ramach programu przeszkoleni nauczyciele otrzymają iPad’y, co pozwoliłoby zwolnić 1 pracownią na potrzeby uczniów.

Koszt Szkolenia dla 1 nauczyciela to 4000zł

Posiedzenia Zarządu w 2016

21.03.2016

W dniu 21 marca na swoim pierwszym posiedzeniu zebrał się Zarząd SKT nr 7 STO, wybrany podczas ostatniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła.

Obecny Zarząd ma następujacy skład:

Dariusz Florczak – Prezes Zarządu SKT nr 7 STO – 4-ta kadencja w zarządzie

Mariusz Szeremta – Skarbnik SKT nr 7 STO – 2-ga kadencja w zarządzie

Jerzy Starczewski – Wiceprezes Zarządu SKT nr 7 STO – 1-sza kadencja w zarządzie

Marcin Kowalski – Sekretarza SKT nr 7 STO – 1-sza kadencja w zarządzie

Joanna Sekuła – członkini zarządu SKT nr 7 STO – 1-sza kadencja w zarządzie

Na swoim pierwszym posiedzeniu nowi członkowie zarządu dowiedzieli się jak zarząd funkcjonuje, czym sie zajmuje, padały także pytania dotyczące finansów i sprawowanego nadzoru.

Zarząd zgodnie postanowił, że w spokoju przemyśli zapisy w swoim Regulaminie Pracy oraz Regulaminie Zakupów i Zlecania Usług przez SKT nr 7 STO, i wróci do tych dokumentów na następnych posiedzeniach. Pani Dyrektor Marzena Ukraińska, zaproszona na posiedzenie Zarządu przedstawiła realizację preliminarza budżetowego, a członkowie zarządu zadawali pytania dotyczące szczegółów oraz zakresu, znaczenia i typowych wielkości dla poszczególnych pozycji,

W dalszej części zarząd podjął uchwałę dotyczącą przyjęcia nowych uczniów do klasy “0” oraz klasy 1B. Ustalono także dalsze działania w kontekście projektów unijnych, planów inwestycyjnych szkoły. Następnie Zarząd udał się na trwające wtedy spotkanie Rady Rodziców.

04.04.2016

Posiedzenie w dniu 04 kwietnia 2016 r. odbyło się na zgodny wniosek wszystkich członków nowo powołanego Zarządu SKT Nr 7 STO.

W posiedzeniu uczestniczył zarząd w pełnym składzie ponadto, na zaproszenie Prezesa Zarządu i za zgodą pozostałych członków Zarządu w posiedzeniu uczestniczyły:

– Marzena Ukraińska – Dyrektor Szkoły,

– Dorota Grabowska – księgowa obsługująca SKT Nr 7 STO.

W pierwszej częsci posiedzenia członkowie zarządu uzyskali szczegółowe informacje i wyjaśnienia zarówno od Pani Doroty Grabowskiej (księgowej) jak i od Pani Marzeny Ukraińskiej (dyrektora szkoły) dotyczące zasad sporządzania preliminarza wydatków i kosztów, w szczególności wyjaśniono jego poszczególne pozycje (czego dotyczą, w jaki sposób są księgowane, etc.). Pani Księgowa przedstawiła również szczegółowe rozliczenie kosztów dotyczących usług transportowych, wynajmu hal sportowych oraz przedstawiła jednostkowe rozliczenie zapisów na kontach księgowych za okres od 01.09.2015. do 29.02.2016. celem zobrazowania sposobu rozliczeń i dokonywania poszczególnych zapisów. Ponadto, obie Panie przedstawiły szereg istotnych informacji dotyczących zasad funkcjonowania Szkoły i SKT NR 7 STO.

Na spotkaniu poruszono również kwestię dotyczącą Regulaminu dokonywania zakupów i zlecenia usług przez Zarząd SKT Nr 7 STO i przyjęto, jako zasadę, iż zakup usług i towarów w kwocie przewyższającej wysokość rocznego czesnego odbywać się będzie w trybie zbierania ofert. Poniżej tej wartości zarówno Zarząd SKT Nr 7 STO, jak i Dyrektor Szkoły podejmować będą decyzje samodzielnie w sposób rzetelny, z zachowaniem najwyższej staranności.

Zarząd podjął także prace nad zmianami w Regulaminie Zlecania Usług i dokonywania Zakupów, tak by poprawić jakość informacji zwrotnej przesyłanej do naszego środowiska. Dyskutowano także nad uwagami, które się nasunęły podczas uczestnictwa zarządu w posiedzeniu Rady Rodziców.

11.08.2016

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie zarządu oraz zaproszona Pani Dyrektor, Marzena Ukraińska.

W pierwszej części Prezes Zarządu zrelacjonował przebieg dokonanych prac renowacyjnych. Omówiono także zasadność prowadzenia kolejnych inwestycji w kontekście sytuacji w oświacie i braku informacji co do dalszych kroków MEN. Zarząd zobowiązał sekretarza do przygotowania komunikatu dotyczącego tej kwestii, celem opublikowania na stronie zarządu.

Omówiono także kwestie związane z rejestracją nowych władz stowarzyszenia w sądzie rejestrowym i zobowiązano sekretarza do przygotowania rekomendacji w tej sprawie.

Ustalono następne posiedzenie na 30.08.2016 r.

30.08.2016

W posiedzeniu uczestniczył zarząd w pełnym składzie oraz zaproszona Pani Dyrektor Szkoły – Marzena Ukraińska.

Na wstępie omówiono okoliczności dotyczące reformy szkolnictwa, przy czym Pani Dyrektor Marzena Ukraińska zrelacjonowała informacje uzyskane od Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Wynika z nich, że o ile reforma jest przesądzona, o tyle jej szczegóły i data wejścia w życie nie są znane, wprowadzona zostanie prawdopodobnie do końca roku.

Pani Dyrektor zrelacjonowała przebieg spotkania z nauczycielami szkoły dotyczącego nowego roku szkolnego, reformy, ale także sytuacji z zeszłego roku. Pani Dyrektor poinformowała ponadto, że jest w stałym kontakcie z wszystkimi nauczycielami i na bieżąco rozważane są warianty reformy i przygotowań do niej. Szkoła jest przygotowana do każdego wariantu i dopasuje się do bieżącej sytuacji.

Mając na względzie wszystkie powyższe okoliczności Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o wstrzymaniu wszystkich planowanych na 2016 rok inwestycji i poinformowania o tym fakcie społeczności szkolnej w formie komunikatu na stronie internetowej. Do sporządzenia niniejszego komunikatu zobowiązano Sekretarza.

Pani Dyrektor przedstawiła plan rozwoju Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 imienia Noblistów Polskich STO na rok szkolny 2016/2017 oraz plan nauczania/przydział zajęć w poszczególnych klasach.

Zarząd podjął uchwałę numer 9 w przedmiocie zatwierdzenia planu nauczania w roku szkolnym 2016/2017 w kształcie zaproponowanym przez Dyrektora Szkoły – załącznik Numer 1 do Protokołu.

Pani Dyrektor zwraca uwagę na to, że nauczyciele klas znajdujących się od strony południowej zgłaszają potrzebę zainstalowania żaluzji w klasach. Zarząd na prośbę Pani Dyrektor podjął stosowne działania w tym kierunku.

Kolejne spotkanie Zarządu odbędzie się 21 września 2016 r. o godzinie 16.30.

Plac zabaw – zapytanie ofertowe

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 7 Społecznego Towarzystwa Oświatowego ogłasza przetarg na wykonanie prac pod tytułem "Modernizacji Placu Zabaw przy Społecznej Szkole Podstawowej nr 1, przy ul. Tomaszowska 1, 71-671 Szczecin" Pełna treść zapytania oraz...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe – projektory

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 7 STO ogłasza zapytanie ofertowe na dostarczenie projektorów multimedialnych wraz z ekranami projekcyjnymi oraz uchwytami montażowymi. Pod uwagę będą brane zaoferowane parametry sprzętu, długość udzielonej gwarancji na sprzęt,...

czytaj dalej

Komunikat w sprawie wstrzymania inwestycji

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego Numer 7 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Szczecinie uprzejmie informuje, że w związku z zapowiadaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformą systemu oświaty polegającą, przede wszystkim, na przekształceniu sześcioletnich...

czytaj dalej

Witryna Zarządu Głównego STO

Statut STO