Samodzielne Koło Terenowe  nr 7

Społeczne Towarzystwo Oświatowe

71-671 Szczecin ul. Tomaszowska 1

                                                                                                                           

Zapytanie ofertowe

/dotyczy rozbudowy budynku Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Tomaszowska 1, 71-671 Szczecin/

 

            1.ZAMAWIAJĄCY

Samodzielne Koło Terenowe nr7 STO w Szczecinie, NIP 851-10-28-908,  KRS0000232379.

 

            2.OPIS i ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i rozbudowy o powierzchni około 200 m2 budynku położonego w Szczecinie przy ul. Tomaszowskiej 1, działka nr 96 obręb 100 Nad Odrą, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z budynkiem.

 

Skład opracowania i obowiązki Wykonawcy:

1)      Wykonanie koncepcji architektonicznej,

2)      Wykonanie badań geologicznych

3)      Wykonanie ekspertyz stanu technicznego budynku Pozyskanie wtórnika

4)      Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (jeśli konieczne),

5)      Wykonanie projektu zagospodarowania terenu,

6)      Wykonanie charakterystyki energetycznej,

7)      Wykonanie uzgodnień BHP, p-poż. i Sanepid i innych koniecznych,

8)      Wykonanie projektu budowlanego (wraz z informacją BIOZ) w branżach:

a.       architektura

b.      konstrukcja

c.       instalacje wod. – kan. i c.o.,

d.      wentylacja mechaniczna,

e.       elektryka,

9)      przeprowadzenie postępowania administracyjnego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

10)  wykonanie projektu wykonawczego w branżach:

a.       architektura

b.      konstrukcja

c.       instalacje wod. – kan. i c.o.,

d.      wentylacja mechaniczna,

e.       elektryka,

11)  Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego oraz tabeli elementów scalonych kosztorysu

12)  Przygotowanie kosztorysu wykonawczego,

13)  Przygotowanie materiałów niezbędnych od przygotowania oferty dla potencjalnego wykonawcy robót,

14)  pozyskanie wszelkich innych dokumentów,  koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie.

15)  Sprawowanie nadzoru autorskiego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Kompletna dokumentacja powinna zostać dostarczona zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej (format PDF dla wszystkich dokumentów, dodatkowo dwg dla projektów oraz ath dla kosztorysów) – w 4. egzemplarzach  Zainteresowani Oferenci otrzymają stosowne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i dokumentacji technicznej budynku w sekretariacie szkoły począwszy od poniedziałku 19.12.2016 r.

 Rysunki pozwalające zapoznać sięz ogólną koncepcją rozbudowy możliwe są do pobrania z następujacych linków:

  Elewacja południowa

  Elewacja północna

  Poddasze stan istniejący

  Poddasze stan projektowany

  Przekrój budynku 

 

3.TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA.

1)      Zamówienie powinno zostać zrealizowane w okresie 12 tygodni od momentu podpisania umowy Dane niezbędne do sformułowania zapytania ofertowego służącego wyborowi wykonawcy powinny być gotowe w okresie 10 tygodni od momentu podpisania umowy

2)      Wykonawca posiada ubezpieczenie OC od błędów w sztuce skutkujących uszczerbkiem w substancji budynku lub powstaniem innego rodzaju szkód związanych z realizacją inwestycji lub błędów w projektowaniu w kwocie nie mniejszej niż 1 mln złotych PLN (zazwyczaj 1 mln. zł)

 

                4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

            Oferta powinna zawierać:

1)      referencje lub co najmniej wyszczególnienie projektów  ze szczególnym uwzględnieniem prac tego typu jak objęte zleceniem (wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi zakresu prac),

2)      proponowany termin realizacji  zamówienia,

3)      proponowane wynagrodzenie i jego etapowanie,

4)      datę sporządzenia, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

5)      adres mailowy do przesyłania odpowiedzi i kontaktu z wykonawcą,

6)      informację o posiadanych uprawnieniach oraz polisie OC,

7)      oświadczenie o zaakceptowaniu postanowień i woli zawarcia umowy o prace projektowe o treści zgodnej ze wzorem umowy, który jest dostępny sekretariacie SSP nr 1 STO 
ul . Tomaszowska 1 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

               

                5.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1)      oferta powinna być dostarczona do sekretariatu SSP nr 1 STO  ul . Tomaszowska 1, 71-671 Szczecin do godz.15.00 do dnia 29.12.2016 r. wraz z załączonym wydrukiem z CEIDG lub KRS pobranym ze   stosownego rejestru w dacie nie wcześniejszej niż 1 miesiąc przed datą złożenia oferty (W okresie pomiędzy świętami, a nowym rokiem będą pracownicy szkoły i na ich ręce można złożyć ofertę).

2)      ocena ofert zostanie dokonana w okresie do 31.12.2016 r. a o wyniku i wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną uczestnicy powiadomieni drogą elektroniczną – e-mail

3)      oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4)      oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

               

            7.OCENA OFERT.

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1)      Cena 40%

2)      Termin realizacji 25%

3)      Referencji i treści oferty 35%

 

            8.INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail,  w  terminie 2 dni roboczych od chwili dokonania wyboru.

            

            9.UMOWA.

Strony, po wybraniu i zaakceptowaniu Oferenta przez Zamawiającego, podpiszą umowę o prace projektowe o treści zgodne ze wzorem,  w terminie siedmiu dni od chwili ogłoszenia wyniku wyboru.

 

                                                                                                                                          PREZES ZARZĄDU

                                                                                                                                          Dariusz  Florczak