Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

SZKOŁA PROWADZI NABÓR:

 • do klasy zerowej dzieci 6-letnie (ur. w 2018 r.)
 • do klasy pierwszej dzieci 6-letnie7-letnie (ur. w 2018 r. i 2017 r.), które podejmują naukę w klasie 1 po raz pierwszy

 

REJESTRACJA ZGŁOSZEŃ

 1. Rejestrację zgłoszeń prowadzi upoważniony pracownik sekretariatu szkoły.
 2. Zapisy do klasy „0” i klasy pierwszej przyjmowane są od 20 września 2023 r. do dnia 24. lutego 2024 roku.
 3. Rodzice wypełniają kartę zgłoszenia dziecka do szkoły, w formie papierowej w sekretariacie szkoły lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza dostępnego na dole strony.

 

PRZEBIEG REKRUTACJI

 1. Dokładny termin spotkania kwalifikacyjnego ustala się bezpośrednio z rodzicami dziecka. Spotkanie odbywa się w sobotę.
 2. Spotkanie kwalifikacyjne jest płatne w wysokości 50 zł.
 3. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest w marcu 2024 roku.
 4. Rekrutacja uzupełniająca do pozostałych klas prowadzona jest przez cały rok.
 5. Zespół kwalifikacyjny stanowią: dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.
 6. Spotkanie rekrutacyjne obejmuje:
  • rozmowę kandydata na ucznia z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej,
  • udział w zabawach i grach w grupie rówieśniczej,
  • wypełnienie ankiety informacyjnej o dziecku przez rodziców.
 7. Wyniki kwalifikacji podawane są indywidualnie drogą elektroniczną w terminie 2 tygodni od zakończenia rekrutacji.

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ

 1. Kryteriami przy przyjmowaniu dzieci są:
  • do klasy „0”:
   • ocena wiadomości ogólnych na poziomie wieku rozwojowego,
   • ocena poziomu rozwoju społecznego i emocjonalnego.
  • do klasy 1:
   • ocena osiągnięcia poziomu dojrzałości szkolnej w aspekcie intelektualnym, społecznym i emocjonalnym.
  • do klas 2–3:
   • analiza dotychczasowych wyników w nauce na podstawie ocen opisowych i świadectw szkolnych,
   • ocena wiadomości i umiejętności ogólnych z zakresu danej klasy,
   • ocena znajomości języka angielskiego,
   • opinia o uczniu dotychczasowego wychowawcy klasy.
  • do klas 4–6:
   • analiza dotychczasowych wyników w nauce na podstawie świadectw szkolnych,
   • ocena wiadomości i umiejętności ogólnych z zakresu danej klasy z języka polskiego i matematyki,
   • ocena znajomości języka angielskiego i języka niemieckiego,
   • opinia o uczniu dotychczasowego wychowawcy klasy.
   • bardzo dobra lub wzorowa ocena zachowania na świadectwie ukończenia klasy programowo niższej.
 2. Przyjmuje się zasadę pierwszeństwa dzieci (pod warunkiem spełnienia na wymaganym poziomie stosowanych kryteriów przyjęcia):
  • posiadających rodzeństwo uczące się w szkole,
  • dzieci pracowników szkoły.
 3. Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii komisji kwalifikacyjnej w porozumieniu z Zarządem Społecznego Towarzystwa Oświatowego Samodzielnego Koła Terenowego nr 7.
 4. Decyzja o przyjęciu kandydata jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest wpłata wpisowego i podpisanie niezbędnych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Dyrektora.

Wszystkie informacje dotyczące kandydatów, przebiegu spotkań kwalifikacyjnych oraz ich wyniki służą wyłącznie dla potrzeb rekrutacji uczniów i są objęte tajemnicą. Jedynie rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo otrzymać informację o wynikach kwalifikacji swojego dziecka.


Zasady rekrutacji przyjęte uchwałą SKT nr 7 STO nr 28/2023/XVI w dniu 16. września 2023 r.

Rejestracja danych dziecka na potrzeby rekrutacji

Wypełnij ten formularz, jeżeli chcesz zapisać dziecko do naszej szkoły