Rejestracja danych

dla członków Samodzielnego Koła Terenowego nr 7

Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO). Zarząd SKT nr 7 STO, realizując obowiązek wynikający z tego rozporządzenia, zwraca się z prośbą do członków SKT nr 7 STO o zapoznanie się z umieszczoną poniżej klauzulą informacyjną. Zwracamy się także do Państwa, naszych członków, o wyrażenie zgody na dokonywanie doręczeń na adres poczty elektronicznej podany w poniższym formularzu. Tak wyrażona zgoda daje zarządowi koła faktyczną możliwość realizacji zapisów Statutu STO w zakresie skutecznego informowania swoich członków między innymi o:
 • Walnym Zebraniu Członków Koła (art. 51 pkt. 2),
 • uchwałach dotyczących wykluczeniu lub wykreśleniu członka Towarzystwa (art. 14 pkt. 4a)
 • głosowaniu w drodze głosowania korespondencyjnego (art. 15 pkt. 4)
 • ważnych wydarzeniach istotnych dla funkcjonowania Towarzystwa
Możliwości związane z taką formą komunikacji pozwolą na ograniczenie kosztów funkcjonowania naszego stowarzyszenia oraz ułatwią sprawną realizację statutowych zadań stowarzyszenia.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielne Koło Terenowe nr 7 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, z siedzibą w Szczecinie, mieszczące się przy ul. Tomaszowskiej 1,
 2. dane osobowe są przetwarzane przez Towarzystwo w celu realizacji zadań statutowych m.in.:
  1. prowadzenia ewidencji członków stowarzyszenia
  2. komunikowania się z członkami stowarzyszenia
  3. przesyłania informacji o działaniu Stowarzyszenia, podziękowań itp.
  4. innych działań statutowych
 3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  1. uzasadniony interes Stowarzyszenia polegający na realizacji działalności statutowej – na podstawie art. 6 ust. 1lit f RODO,
  2. obowiązek prawny ciążący na Stowarzyszeniu w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (także biuro STO), dane osobowe mogą także być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne takie jak firma obsługująca systemy informatyczne oraz firma prowadząca księgowość.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz maszynowemu przetwarzaniu danych
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres niezbędny do zrealizowania celów statutowych. Jeżeli dane osobowe będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, dane te w tym zakresie będą przechowywane przez Stowarzyszenie tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek Stowarzyszenia do posiadania dokumentu tych zdarzeń,
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości członkostwa w Stowarzyszeniu lub brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Dane osobowe
Hasło musi mieć co najmniej 7 znaków
Hasło musi mieć co najmniej 7 znaków
Ulica, nr domu/mieszkania  *
Miejscowość  *
Kraj  *
Kod pocztowy  *
Proszę zaznaczyć to pole, po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, realizującą obowiązek informacyjny zgodnie z zaleceniami RODO
Proszę zaznaczyć zgodę na użycie podanego adresu poczty elektronicznej w celu doręczania informacji oraz głosowania elektronicznego