Uchwała 84/2019/XIV w sprawie zwołania

Walnego Zebrania Członków SKT nr 7 STO

     

Na podstawie art. 50 pkt 2 Statutu STO Zarząd SKT nr 7 STO zwołuje Walne Zebranie Członków SKT nr 7 STO na dzień 19.02.2019 r. na godzinę 17.30

Zgodnie z Art. 51 pkt 2 Statutu STO Zarząd wskazuje jako II termin (na wypadek braku quorum) ten sam dzień godzinę 18.00

 

Porządek Walnego Zebrania Członków Koła będzie następujący

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Koła
 2. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego i do Prezydium Walnego Zebrania
 3. Przedstawienie Regulaminu i porządku obrad
 4. Dyskusja nad Regulaminem i porządkiem obrad
 5. Głosowanie nas przyjęciem Regulaminu i porządku obrad
 6. Głosowanie jawne nad zgłoszonymi kandydatami
 7. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, Mandatowej oraz Uchwal i Wniosków  
 8. Wybory komisji
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SKT nr 7 STO
 10. Sprawozdanie Zarządu SKT nr 7 STO
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami
 12. Wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący absolutorium
 13. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi SKT nr 7 STO
 14. Uchwała w sprawie głównych kierunków działalności kola na okres XI kadencji
 15. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa Zarządu SKT nr 7 STO
 16. Prezentacje kandydatów
 17. Dyskusja i pytania do kandydatów
 18. Tajne głosowanie nad wyborem Prezesa Zarządu SKT nr 7 STO
 19. Ogłoszenie wyników wyborów Prezesa Zarządu SKT nr 7 STO
 20. Zgłaszanie kandydatów do Władz Koła (Zarządu i Komisji Rewizyjnej)
 21. Tajne głosowanie nad wyborem Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 22. Zgłaszanie kandydatów na Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów STO
 23. Tajne głosowanie nad wyborem delegatów.
 24. Wolne wnioski
 25. Zakończenie Walnego Zebrania Członków SKT nr 7 STO

  Dariusz Florczak

Prezes Zarządu SKT nr 7 STO