Zapytanie ofertowe dotyczy dostarczenia pracowni iPad i do pracowni mobilnych i laboratoriów

 1. Zamawiający

Samodzielne Koło Terenowe nr7 STO w Szczecinie, NIP 851-10-28-908, KRS0000232379.

 1. Opis i zakres przedmiotu zamówienia
 • 2 wersje oferty na 80 iPad 2017 w wersji 32GB WiFi lub 60 iPad 2017 w wersji 128GB WiFi (urządzenia będą kupowane w formie leasingu, nabywcą będzie więc inny podmiot, a szczegóły co do samej realizacji zamówienia zależne będą od ustaleń z leasingodawcą)
 • 3 szt. (z opcją kupienia dodatkowej 1 szt.) Skrzyni do przewozu pracowni iPadów (na 20 szt. w wersji 9.7” wraz z obudową typu Armor case). Wymiary pojedynczej kieszonki to min. szerokość 19cm x grubość 3cm x wysokość 22cm. Skrzynia powinna mieć własne zasilacze o kontrolowanych parametrach umożliwiających bezpieczne ładowanie 20 urządzeń prądem o natężeniu min. 2A /urządzenie. Skrzynia musi umożliwiać kołowy transport po równej nawierzchni i mieć min 2 uchwyty do jej przenoszenia. Musi także umożliwiać zamknięcie skrzyni na kłódki o średnicy skobla min. 7 mm
 • Obudowy typu Love Me (armor Case) w wykonaniu odlewu aluminiowego z wykładziną gumową dla urządzeń iPad 9.7”/iPad 2017 (wraz z opcją ich montażu na urządzeniach)
 • 8 szt. Labdisc BioChem i 8 szt. LabDisc Fizyka oraz 8 czujników siły i przyśpieszenia firmy Globisens wraz ze skrzynią do ich przechowywania, miejscem na czujniki, zasilaniem, możliwością transportu kołowego po równej nawierzchni

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej, tzn. na pojedyncze punkty zamówienia, ale w ramach punktu realizowane w całości.

 1. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie powinno zostać zrealizowane w lipcu 2017 roku

 1. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta powinna zawierać:

 • Cenę brutto
 • Zdjęcia oddające wygląd (w przypadku skrzyń i obudów)
 • proponowany termin realizacji zamówienia,
 • datę sporządzenia, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • adres mailowy do przesyłania odpowiedzi i kontaktu z wykonawcą,
 • informację o realizowanych podobnych zamówieniach
 • Warunki płatności

  

    5. Miejsce oraz termin składania ofert

 1. oferta powinna być dostarczona drogą mailową na adres prezes@sto.szczecin.pl do godz.15.00 do dnia 05.07.2017 r. wraz z załączonym wydrukiem z CEIDG lub KRS pobranym ze   stosownego rejestru w dacie nie wcześniejszej niż 1 miesiąc przed datą złożenia oferty
 2. ocena ofert zostanie dokonana w okresie do 10.07.2017 r.
 3. oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.               
 1. Ocena ofert.
 • Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
  • Cena 0-10 pkt
  • Termin realizacji 0-3 pkt.
  • Referencje 0-3 pkt.
  • Estetyka zaproponowanego rozwiązania (skrzynie) 1-3 pkt.
 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
 • O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, w terminie 2 dni roboczych od chwili dokonania wyboru.
 1. Informacje dodatkowe

W przypadkach pytań proszę o kontakt pod nr telefonu 502-77-44-74 lub mailem prezes@sto.szczecin.pl

Z poważaniem

Dariusz Florczak

Prezes Zarządu SKT nr 7 STO