Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

 Szkoła prowadzi nabór:
   – do klasy “zerowej” dzieci 5 -letnie i 6-letnie
     (ur. w 2012 r. i 2011 r.)

   – do klasy pierwszej  dzieci 6-letnie i 7-letnie
     (ur. w 2011 r. i 2010 r.), które podejmują naukę
     w klasie 1 po raz pierwszy

  

I. REJESTRACJA ZGŁOSZEŃ

1. Rejestrację zgłoszeń prowadzi upoważniony pracownik sekretariatu szkoły.

2. Zapisy do klasy „0” i klasy pierwszej przyjmowane są
od 3. października 2016 r. do dnia 4. marca 2017 roku.

3. Rodzice wypełniają kartę zgłoszenia dziecka do szkoły, w przypadku zgłoszeń telefonicznych kartę uzupełnia upoważniony pracownik szkoły.

kartazgłoszenia (kliknij)            

II. PRZEBIEG REKRUTACJI

1. Dokładny termin spotkania kwalifikacyjnego ustala się bezpośrednio z rodzicami dziecka. Spotkanie odbywa się w sobotę.

2. Spotkanie kwalifikacyjne jest płatne w wysokości 50 zł.

3. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest w marcu 2017 roku.

4. Rekrutacja uzupełniająca do klasy II – VI prowadzona jest przez cały rok.

5. Zespół kwalifikacyjny stanowią: dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

6. Spotkanie rekrutacyjne obejmuje:
a) rozmowę kandydata na ucznia z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej,
b) udział w zabawach i grach w grupie rówieśniczej,
c) wypełnienie ankiety informacyjnej o dziecku przez rodziców.

7.Wyniki kwalifikacji podawane są indywidualnie drogą elektroniczną w terminie 2 tygodni od zakończenia rekrutacji.

III. KRYTERIA PRZYJĘĆ

1. Kryteriami przy przyjmowaniu dzieci są:

do klasy „0”:
a) ocena wiadomości ogólnych na poziomie wieku rozwojowego,
b) ocena poziomu rozwoju społecznego i emocjonalnego.

do klasy 1:
a) ocena osiągnięcia poziomu dojrzałości szkolnej w aspekcie intelektualnym, społecznym i emocjonalnym.

do klas 2–3
a) analiza dotychczasowych wyników w nauce na podstawie ocen opisowych i świadectw szkolnych,
b) ocena wiadomości i umiejętności ogólnych z zakresu danej klasy,
c) ocena znajomości języka angielskiego,
d) opinia o uczniu dotychczasowego wychowawcy klasy.

do klas 4–6
a) analiza dotychczasowych wyników w nauce na podstawie świadectw szkolnych,
b) ocena wiadomości i umiejętności ogólnych z zakresu danej klasy,
c) ocena znajomości języka angielskiego i języka niemieckiego,
d) opinia o uczniu dotychczasowego wychowawcy klasy.

2. Przyjmuje się zasadę pierwszeństwa dzieci (pod warunkiem spełnienia na wymaganym poziomie stosowanych kryteriów przyjęcia):
a) posiadających rodzeństwo uczące się w szkole,
b) dzieci pracowników szkoły.

3. Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii komisji kwalifikacyjnej w porozumieniu z Zarządem Społecznego Towarzystwa Oświatowego Samodzielnego Koła Terenowego nr 7.

4. Decyzja o przyjęciu kandydata jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest wpłata wpisowego i podpisanie niezbędnych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Dyrektora.

Wszystkie informacje dotyczące kandydatów, przebiegu spotkań kwalifikacyjnych oraz ich wyniki służą wyłącznie dla potrzeb rekrutacji uczniów i są objęte tajemnicą. Jedynie rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo otrzymać informację o wynikach kwalifikacji swojego dziecka.