W związku z prowadzonymi rozmowami dotyczącymi pozyskiwania środków unijnych oraz szeroko rozumianych planów inwestycyjnych zarząd pragnie przekazać krótkie informacje dotyczące opisu szkoły oraz głównych kierunków działań. eli ktoś z rodziców lub przyjaciół szkoły mógłby pomóc lub wie czy można na te pomysły pozyskaćśrodki bardzo chętnie rozpoczniemy współpracę.

Samodzielne Koło terenowe nr 7 Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP), działającą na zasadzie non-profit w ramach organizacji pozarządowych w obszarze szeroko rozumianej edukacji.

Nasze Stowarzyszenie od roku 1989 jest organem prowadzącym Społeczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Noblistów Polskich Społecznego Towarzystwa Oświatowego (czyli niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej).

Aktualnie w szkole uczą się dzieci od klasy „0” do klasy VI w ilości ok. 290 uczniów. Jesteśmy także bardzo dobrym pracodawcą, dbającym o dobre warunki pracy i właściwą atmosferę dla ponad 40 osób. Zajmujemy budynek, będący własnością miasta, w który to budynek, na podstawie uchwal zarządów koła oraz zgód wyrażonych przez właściciela, czyli Urząd Miasta Szczecin,  zainwestowaliśmy około 3.5 mln. Środki te pochodziły z czesnego płaconego przez rodziców uczniów szkoły. Pod opieką kolejnych zarządów zwiększyliśmy powierzchnię użytkową z 770 m2 do ponad 2100 m2. Szkoła, oprócz bardzo rozbudowanego progrmau zajęć obowiązkowcyh,  prowadzi tygodniowo ponad 100 godzin różnorodnych zajęć i kół tematycznych, dostępnych dla naszych  uczniów. Nasi uczniowie od wielu już lat utrzymują się w najwyższym, 9 staninie, pod względem wyników testów po klasie szóstej oraz trzeciej. Corocznie kilkudziesięciu naszych uczniów jest beneficjentami nagrody prezydenta miasta Szczecin dla najlepszych uczniów (śmiem twierdzić, że proporcjonalnie przekraczamy wskaźniki w innych szkołach kilku jeżeli nie kilkunastokrotnie). Tacy jesteśmy i chcemy być jeszcze lepsi, chcemy sprostać wyzwaniom XXI wieku.

 

 

W zakresie planów inwestycyjnych mamy następujące zamierzenia

1.       Przebudowa placu zabaw przed boiskiem szkolnym , wraz z przebudową drogi wjazdowej i parkingu szkolnego (mamy projekt budowlany, kosztorys i pozwolenie na budowę)

2.       Zainstalowanie żaluzji zewnętrznych od strony południowej, co zdecydowanie obniży temperatury w nich panujące, bez konieczności instalowania klimatyzacji, poprawi to także techniczne warunki prowadzenia zajęć, szczególnie w kontekście wykorzystania pomocy multimedialnych

3.       Rozbudowa II piętra szkoły celem pozyskania dodatkowych 2-3 klas

4.       Budowa dodatkowego budynku sali gimnastycznej wraz ze nowoczesna stołówką i czytelnia i biblioteką (ocenę techniczną możliwość realizacji takiej inwestycji. posiadamy projekt budowlany, kosztorys, zmianek planie zagospodarowania przestrzennego oraz wstępną decyzję dotyczącą powiększenia i przyłączenia sąsiednich części działek w raz z dokonanym już podziałem geodezyjnym gruntów)

 

W zakresie projektów miękkich  jesteśmy zainteresowanie następującymi kierunkami:

1.       Wdrożenie nowych technik i forma nauczania w oparciu o ekosystem firmy Apple, docelowo w modelu 1:1. W tym zakresie musimy stworzyć, zakupić lub sfinansować stworzenie odpowiednich materiałów i kursów na platformie iTunesU, która to Platforma umożliwiłaby wdrożenie modelu, gdzie uczeń może się tak naprawdę uczyć 24/7, gdyż zawsze będzie miał dostęp do lekcji, kursów wykładów i zadań. Badania wykazują, że polska szkoła przeprowadza w skali roku szkolnego i tym samym całego okresu edukacji niemal 20% mniej zajęć z kluczowych przedmiotów jak matematyka, nauki przyrodnicze, co przekłada się na bardzo niskie wyniki polskich uczniów w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy. Zmiana formy nauczania pozwala tą naukę mocno zindywidualizować, pogłębić a także nauczyć ucznia samodzielnego uczenia się i kontrolowania własnych postępów. Dodatkowo ta forma rozwija pracę zespołową, umiejętności dzielenia się wiedzą i uczenia od siebie nawzajem.

2.       Znalezienie środków na sfinansowanie zajęć wyrównawczych i kompensacyjnych dla uczniów, u których stwierdzono problemy z uczeniem się lub zdiagnozowano jakieś szczególne deficyty, a także dla uczniów którzy wymagają więcej pracy i czasu aby opanować materiał i umiejętności .

3.       Zaproponowanie i sfinansowanie nowych zajęć np.  reaktywacja zajęć w rodzaju Zajęć praktyczno-technicznych. Gdzie pod okiem nauczyciela dzieci mogłyby się uczyć wykorzystywać proste narzędzia

4.       Dokształcanie i szkolenie nauczycieli ,np. pod kątem wprowadzania elementów języków obcych na lekcjach przedmiotów nie będących przedmiotami z języka obcego. Może docelowo np. prowadzenia jakiegoś przedmiotu całkowicie w języku obcym?

5.       Poprowadzenia zajęć w rodzaju zajęć dla seniorów (np. STO prowadziło taki projekt „Profesor wnuczek „ w gimnazjach, ale może udałoby się to wdrożyć także w klasach VI może i V?

 

Prosimy o rozeznanie się, czy znają Państwo kogoś, osobę lub firmę, która mogłaby nam pomóc w realizacji tych celów, a jeżli tak to o skontakowanie nas z tą osobą lub firmą. Może ktoś z Państwa, naszych rodziców, mógłby w tym pomóc? Na Walnym było kilka głosów w tej sprawie, wydawało się, że osób rozeznanych w tej sprawie. 

  

Z poważaniem, w imieniu zarządu

 

Dariusz Florczak,

Prezes Zarządu SKT nr 7 STO