Rejestracja danych

dziecka na potrzeby rekrutacji ucznia do Społecznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich

Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich Społecznego Towarzystwa Oświatowego, z siedzibą w Szczecinie, mieszcząca się przy ul. Tomaszowskiej 1,
 2. dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę w celu realizacji procesu rekrutacji uczniów w tym w szczególności do:
  1. prowadzenia ewidencji dzieci starających się o przyjęcie do szkoły
  2. komunikowania się z opiekunami dzieci uczestniczących w procesie rekrutacji
  3. przesyłania informacji o etapach rekrutacji i jej wyniku
 3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  1. uzasadniony interes Szkoły na realizacji działalności statutowej – na podstawie art. 6 ust. 1lit f RODO,
  2. obowiązek prawny ciążący na Szkole  zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa dane osobowe mogą także być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne takie jak firma obsługująca systemy informatyczne oraz firma prowadząca księgowość.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz maszynowemu przetwarzaniu danych
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres 2 lat od zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli dane osobowe będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, dane te w tym zakresie będą przechowywane przez Szkołę tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek Szkoły do posiadania dokumentu tych zdarzeń,
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości uczestniczenia dziecka w procesie rekrutacji.
PESEL dziecka (11 cyfr)
można wybrać obie pozycje
Czy dziecko ma rodzeństwo w szkole?
na podany email będą przesyłane informacje dotyczące procesu rekrutacji i jej wyniku
podaj imię drugiego rodzica / opiekuna
podaj nazwisko drugiego rodzica / opiekuna dziecka
na podany email będą przesyłane informacje dotyczące procesu rekrutacji i jej wyniku
wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe, ale konieczne do uczestniczenia dziecka w rekrutacji