Od września 2014r nasza szkoła przystąpiła do nowego programu Centrum Edukacji Obywatelskiej zatytułowanego „Aktywna Edukacja”.

GENEZA

Jako szkoła od lat podejmujemy wiele działań związanych z bezpieczeństwem w sieci  i zastosowaniem nowych technologii informacyjno- komunikacyjnych. Mamy szereg dobrych doświadczeń w tym zakresie. Kilkakrotnie, we współpracy z Książnicą Pomorską i Policją, organizowaliśmy dla rodziców i nauczycieli konferencję na temat Bezpiecznego Internetu. Co roku, w ramach lekcji edukacji czytelniczo-medialnej, uczniowie klas piątych przygotowują debatę pt. „Sąd nad Internetem”. Wiele zagadnień związanych z bezpieczeństwem w sieci i prawami autorskimi jest omawianych w ramach zajęć komputerowych i artystycznych. Nasi nauczyciele na bieżąco śledzą nowości technologiczne przydatne do nauczania swoich przedmiotów. Wielu z nas korzysta z multipodręczników i gotowych programów komputerowych. We wszystkich salach przedmiotowych mamy zamontowane projektory. Od lat, jako szkoła korzystamy też z dziennika internetowego Librus. Poza tym od długiego czasu współpracujemy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programów Oceniania Kształtującego i RUN. Doświadczenia naszych nauczycieli , po ukończonych w CEO szkoleniach, są bardzo dobre i na bieżąco pozwalają podnosić jakość pracy naszej placówki. Ponieważ wszystkie nasze działania wpisują się w program „Aktywna Edukacja”, chcąc je jeszcze uporządkować i poszerzyć swoje kompetencje, zdecydowaliśmy na sierpniowej Radzie Pedagogicznej o przystąpieniu do programu.

 KOORDYNATORZY
Roli koordynatorów programu podjęli się w naszej szkole następujący nauczyciele: Marzena Ukraińska i Przemysław Stecewicz – jako koordynatorzy szkolni oraz Małgorzata Firsiof, Krzysztof Grala, Anna Stachów, Magdalena Zaborowska-Zagórska, Iwona Letko i Katarzyna Klusek- jako koordynatorzy przedmiotowi.

CELE
Program złożony jest z sześciomodułowego kursu internetowego i dwóch spotkań zespołów wymiany doświadczeń z nauczycielami tego samego przedmiotu, bądź przedmiotów pokrewnych.
Główne cele programu    to:
   •    Podniesienie efektywności nauczania i jego unowocześnienie,
   •    Poszerzenie i zacieśnienie współpracy między nauczycielami, uczenie się od siebie nawzajem,
   •    Poznanie najlepszych praktyk wykorzystania TIK w nauczaniu danego przedmiotu, wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela,
   •    Przekazanie i uporządkowanie teorii na temat skutecznego nauczania,
   •    Uporządkowanie wiedzy na temat oceniania kształtującego,
   •    Stworzenie Kodeksu TIK w szkole. Dbanie o bezpieczeństwo uczniów w sieci i przestrzeganie praw autorskich.
Przewidywany czas zakończenia programu to maj 2015 r.

Małgorzata Firsiof     
(wykorzystano grafikę z witryny http://cyfrowaszkola.nq.pl)

   •   Poznaj plan pracy TIK w naszej szkole