k

Rekrutacja do szkoły podstawowej

SZKOŁA PROWADZI NABÓR:

 • do klasy zerowej dzieci 5-letnie i 6-letnie (ur. w 2012 r. i 2011 r.)
 • do klasy pierwszej dzieci 6-letnie7-letnie (ur. w 2011 r. i 2010 r.), które podejmują naukę w klasie 1 po raz pierwszy

REJESTRACJA ZGŁOSZEŃ

 • Rejestrację zgłoszeń prowadzi upoważniony pracownik sekretariatu szkoły.
 • Zapisy do klasy „0” i klasy pierwszej przyjmowane są od 3. października 2016 r. do dnia 4. marca 2017 roku.
 • Rodzice wypełniają kartę zgłoszenia dziecka do szkoły, w przypadku zgłoszeń telefonicznych kartę uzupełnia upoważniony pracownik szkoły.

PRZEBIEG REKRUTACJI

 • Dokładny termin spotkania kwalifikacyjnego ustala się bezpośrednio z rodzicami dziecka. Spotkanie odbywa się w sobotę.
 • Spotkanie kwalifikacyjne jest płatne w wysokości 50 zł.
 • Rekrutacja do szkoły prowadzona jest w marcu 2017 roku.
 • Rekrutacja uzupełniająca do klasy II – VI prowadzona jest przez cały rok.
 • Zespół kwalifikacyjny stanowią: dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.
 • Spotkanie rekrutacyjne obejmuje:
  • rozmowę kandydata na ucznia z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej,
  • udział w zabawach i grach w grupie rówieśniczej,
  • wypełnienie ankiety informacyjnej o dziecku przez rodziców.
 • Wyniki kwalifikacji podawane są indywidualnie drogą elektroniczną w terminie 2 tygodni od zakończenia rekrutacji.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

 • Kryteriami przy przyjmowaniu dzieci są:
  • do klasy „0”:
   • ocena wiadomości ogólnych na poziomie wieku rozwojowego,
   • ocena poziomu rozwoju społecznego i emocjonalnego.
  • do klasy 1:
   • ocena osiągnięcia poziomu dojrzałości szkolnej w aspekcie intelektualnym, społecznym i emocjonalnym.
  • do klas 2–3:
   • analiza dotychczasowych wyników w nauce na podstawie ocen opisowych i świadectw szkolnych,
   • ocena wiadomości i umiejętności ogólnych z zakresu danej klasy,
   • ocena znajomości języka angielskiego,
   • opinia o uczniu dotychczasowego wychowawcy klasy.
  • do klas 4–6:
   • analiza dotychczasowych wyników w nauce na podstawie świadectw szkolnych,
   • ocena wiadomości i umiejętności ogólnych z zakresu danej klasy,
   • ocena znajomości języka angielskiego i języka niemieckiego,
   • opinia o uczniu dotychczasowego wychowawcy klasy.
 • Przyjmuje się zasadę pierwszeństwa dzieci (pod warunkiem spełnienia na wymaganym poziomie stosowanych kryteriów przyjęcia):
  • posiadających rodzeństwo uczące się w szkole,
  • dzieci pracowników szkoły.
 • Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii komisji kwalifikacyjnej w porozumieniu z Zarządem Społecznego Towarzystwa Oświatowego Samodzielnego Koła Terenowego nr 7.
 • Decyzja o przyjęciu kandydata jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 • Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest wpłata wpisowego i podpisanie niezbędnych dokumentów w terminie wyznaczonym przez dyrektora.

Wszystkie informacje dotyczące kandydatów, przebiegu spotkań kwalifikacyjnych oraz ich wyniki służą wyłącznie dla potrzeb rekrutacji uczniów i są objęte tajemnicą. Jedynie rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo otrzymać informację o wynikach kwalifikacji swojego dziecka.

Rekrutacja

SZKOŁA PROWADZI NABÓR:

 • do klasy zerowej dzieci 5-letnie i 6-letnie (ur. w 2012 r. i 2011 r.)
 • do klasy pierwszej dzieci 6-letnie7-letnie (ur. w 2011 r. i 2010 r.), które podejmują naukę w klasie 1 po raz pierwszy

REJESTRACJA ZGŁOSZEŃ

 • Rejestrację zgłoszeń prowadzi upoważniony pracownik sekretariatu szkoły.
 • Zapisy do klasy „0” i klasy pierwszej przyjmowane są od 3. października 2016 r. do dnia 4. marca 2017 roku.
 • Rodzice wypełniają kartę zgłoszenia dziecka do szkoły, w przypadku zgłoszeń telefonicznych kartę uzupełnia upoważniony pracownik szkoły.

PRZEBIEG REKRUTACJI

 • Dokładny termin spotkania kwalifikacyjnego ustala się bezpośrednio z rodzicami dziecka. Spotkanie odbywa się w sobotę.
 • Spotkanie kwalifikacyjne jest płatne w wysokości 50 zł.
 • Rekrutacja do szkoły prowadzona jest w marcu 2017 roku.
 • Rekrutacja uzupełniająca do klasy II – VI prowadzona jest przez cały rok.
 • Zespół kwalifikacyjny stanowią: dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.
 • Spotkanie rekrutacyjne obejmuje:
  • rozmowę kandydata na ucznia z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej,
  • udział w zabawach i grach w grupie rówieśniczej,
  • wypełnienie ankiety informacyjnej o dziecku przez rodziców.
 • Wyniki kwalifikacji podawane są indywidualnie drogą elektroniczną w terminie 2 tygodni od zakończenia rekrutacji.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

 • Kryteriami przy przyjmowaniu dzieci są:
  • do klasy „0”:
   • ocena wiadomości ogólnych na poziomie wieku rozwojowego,
   • ocena poziomu rozwoju społecznego i emocjonalnego.
  • do klasy 1:
   • ocena osiągnięcia poziomu dojrzałości szkolnej w aspekcie intelektualnym, społecznym i emocjonalnym.
  • do klas 2–3:
   • analiza dotychczasowych wyników w nauce na podstawie ocen opisowych i świadectw szkolnych,
   • ocena wiadomości i umiejętności ogólnych z zakresu danej klasy,
   • ocena znajomości języka angielskiego,
   • opinia o uczniu dotychczasowego wychowawcy klasy.
  • do klas 4–6:
   • analiza dotychczasowych wyników w nauce na podstawie świadectw szkolnych,
   • ocena wiadomości i umiejętności ogólnych z zakresu danej klasy,
   • ocena znajomości języka angielskiego i języka niemieckiego,
   • opinia o uczniu dotychczasowego wychowawcy klasy.
 • Przyjmuje się zasadę pierwszeństwa dzieci (pod warunkiem spełnienia na wymaganym poziomie stosowanych kryteriów przyjęcia):
  • posiadających rodzeństwo uczące się w szkole,
  • dzieci pracowników szkoły.
 • Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii komisji kwalifikacyjnej w porozumieniu z Zarządem Społecznego Towarzystwa Oświatowego Samodzielnego Koła Terenowego nr 7.
 • Decyzja o przyjęciu kandydata jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 • Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest wpłata wpisowego i podpisanie niezbędnych dokumentów w terminie wyznaczonym przez dyrektora.

Wszystkie informacje dotyczące kandydatów, przebiegu spotkań kwalifikacyjnych oraz ich wyniki służą wyłącznie dla potrzeb rekrutacji uczniów i są objęte tajemnicą. Jedynie rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo otrzymać informację o wynikach kwalifikacji swojego dziecka.

Wypełnij kartę zgłoszeniową

Przejdź